Privacy verklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10-01-2024.

 

Contactgegevens 

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Rang Zhin Naarderstraat 31d 1251 AZ laren kvk:3210801 info@rangzhin.nl

 

Het gebruik kan persoonsgegevens door Rang Zhin

Rang Zhin verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

 

Persoonsgegevens 

Rang Zhin verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

·         NAW-gegevens

·         Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

·         Geboortedatum en –plaats

·         Geslacht

·         Gegevens in een plan van aanpak

·         Gespreksverslagen

·         Inhoud van communicatie

·         IP-adres

 

Doeleinden 

Rang Zhin verwerktdeze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals: 

·         Het onderhouden van contact;

·         Een goede en efficiënte dienstverlening;

·         Beheer van het cliëntenbestand;

·         Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;

·         Het bieden van begeleiding op maat;

·         Het verzorgen van opleidingen;

·         Verbetering van de dienstverlening;

·         Facturering;

·         Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;

·         Marketing;

·         Nakoming van wettelijke verplichtingen;

·         Het voeren van geschillen;

·         Het kunnen aanbieden van nieuwsbrieven, advertenties en informatie op de website

 

Grondslagen 

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Rang Zhinhier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

·         Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;

·         De bescherming van haar financiële belangen;

·         De verbetering van haar diensten;

·         Beveiliging en het beheer van haar systemen; 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

Verstrekking aan derden 

In het kader van haar dienstverleningkan Rang Zhinpersoonsgegevens uitwisselen. Rang Zhin kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Rang Zhinaan een wettelijke verplichting moet voldoen. Rang Zhinzal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

 

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw gegevens worden door derden buiten de EU opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Rang Zhin zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

 

 Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Rang Zhinzich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale of de medische bewaarplicht.

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Rang Zhinpassende beveiligingsmaatregelen genomen.

 

Profilering

Wij makengedragsanalyses van de informatie die wij over u verzamelen. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en zodat wij aan opdrachtgevers terugkoppelingen en advies kunnen geven door middel van rapportages.

Daarnaast combineren wij de persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de verschillende bronnen zoals de website en app, om u gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie aan te kunnen bieden.

 

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.

 

Uw rechten

U heeft het recht om Rang Zhineen verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

 

Ook kunt u Rang Zhinverzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: 

Rang Zhin
Naarderstraat 31d
1251AZ Laren
i
nfo@ranghin.nl
035-7130020
 

Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij u, bij indiening van uw verzoek u te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Rang Zhin, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 04-10-2022.

Rang Zhin kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.